http://blog.lege.net/content/Denna_text_visar_varfor_jag_alls_borjade_driva_fragan_kring_vad_person_ar
__samt_staller_viktiga_fragor_till_fortfarande_ansvariga_for_vad_som_ser_ut_att_vara_mycket_allvarliga_overgrepp/Denna text visar varför jag alls började driva frågan kring vad person är, samt ställer viktiga frågor till fortfarande ansvariga för vad som ser ut att vara mycket allvarliga övergrepp.
av LegeNet, 2023-12-28 enligt den västerländska kultens tidräkning

Jag har tagit del av professor emeritus Jacob W. F. Sundbergs Exkurs ur hans 'Resan utan mål' från 1994, som är en berättelse från insidan av makten över vad som ses som lag och rätt i Sverige under 1900-talet om hur idéer om suveräna rättigheter pendlade fram och tillbaka.  Det har varit en kamp mellan naturrättstankar och "du ska göra som vi säger" tankar i det här landet.  Vissa ansåg och anser säkert fortfarande att det inte finns något sådant som rättigheter.  "Svenskismen", som Ola Alexander benämner denna -ism.  Att det en gång i tiden gick lite fram kan förklara varför saker och ting inte är helt under isen i dag.  Karriäristerna följde, för att summera, "överordnades riktningspekare" och tystade och lät inte komma till tals röster "de överordnade" ej ville veta av.  Också intressant att redan i den texten se modus operandi som återkommer i andra länder med att sätta upp olika rättighetsrörelser som i själva verket är till för att sätta stopp för bra tankar och saker.

Den nuvarande nedan publiceringen är alltså menad att skapa vidare förståelse för varför en frågan om person överhuvud taget drivs.  Person, nexus osv. osv. är endast av intresse på grund av att oförytterliga rättigheter ej förstås eller respekteras.  Det behöver ibland uttryckas, annars avfärdas alltihop som stålletänkande.  Vissa menar också att vi avhänder oss rättigheter genom dessa nexus.  Om det är kontrakt där båda är helt införstådda med vad man går med på och där det finns ett flertal alternativa kontraktspartners att välja på där minst några av dessa har villkor som inte är orimliga.  Kanske då.  Men orsaken att jag gillar ordet oförytterliga är just att det i sig har värderingen att det ej går att avyttra / bortkontraktera.  Jag noterade med glädje att professor emeritus Jacob W. F. Sundberg också använder just detta ord, helt garanterat för att han mycket väl förstår vad jag förstår.  På Engelska använder jag ordet unalienable trots att det påstås vara en tidigare stavning av inalienable, just för att delen "un" har samma värdering att det ej går att avyttra / bortkontraktera.  Det var också stavningen unalienable som användes när Förenta Staterna bildades.


Det finns ingen preskriptionstid för slaveri.

Om Marcus Werner vill mena att en omprövning som avser slaveri måste ske senast inom två månader, se överklagandedelen, så har han fel.


Han hänvisar bl.a. till inkomstskattelag (1999:1229) (IL) (finns på  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229/ ) och i hans hänvisning står det om Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga.  Att vara obegränsat skattskyldig är att vara slav.  Bara för att andra ord används ändras ej innebörden.  Hela mitt eget arbete i att rota i vad en "person" är inleddes på grund av detta svar.  Det finns hur mycket som helst om att en person är en roll, något en man eller kvinna kan använda.  Jag kommer ihåg att jag verkligen sökt en definition för begreppet Fysisk person utan att någonsin kunna finna begreppet definierat.  "Det finns inga fysiska personer, begreppet är odefinierat, och därför helt rättslöst. ("Makt är rätt" av LegeNet 2015-09-03 15:00, http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/qmakt-aer-raettq.html .)  Dock agerar Marcus Werner med flera som om Fysiska personer skulle vara män och kvinnor, alltså som om män och kvinnor skulle vara slavar.  Om Marcus Werner och tidigare och nuvarande generaldirektörer såsom Ingemar Hansson med flera män och kvinnor som agerar beslutsfattare vill mena att män och kvinnor genom nexus till fysisk personer, som i sin tur har nexus till diverse tvångsåligganden, att män och kvinnor skulle ha dessa åligganden i kraft av att deras fysiska personer anses ha det, då är detta slaveri.  Anser Marcus Werner och tidigare och nuvarande generaldirektörer att män och kvinnor skulle ha dessa åligganden i kraft av att deras fysiska personer anses ha det?[LOGO] Skatteverket1
Östra regionen
Skattekontoret Jönköping
BESLUT
Datum
2012-03-13
Dnr
4 30 180919-12/1102
 
 

Leif Erlingsson
Eksjövägen 21
570 34 BRUZAHOLM
 Återbetalning av skatt

Leif Erlingsson, 580919
-{här bortmaskerat}

Skatteverket avslår din begäran om återbetalning av skatt och prövar inte dina krav i övrigt.

BAKGRUND
I skrift, daterad den 27 februari 2012, ställd till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, kräver du att Skatteverket ska återbetala preliminär skatt om 45 330 kr senast den 28 mars 2012.  Du uppmanar generaldirektören att instruera Skatteverket att återbetala den preliminära skatten även om generaldirektören eller andra tjänstemän inom Skatteverket av juridiska skäl skulle ifrågasätta ditt krav.  Du uppger slutligen att om du inte har hört av generaldirektören eller befullmäktigat ombud inom 14 dagar så betyder det att Skatteverket har avsagt sig alla skattekrav på dig.  De skäl som du åberopar till stöd för ditt krav på återbetalning är att det kan förväntas att Skatteverket (generaldirektören och hans tjänstemän) under 2012 kommer att finansiera staten Sverige, en stat som sysslat med krig, vilket är olagligt, och att du själv genom att betala skatt skulle bli indragen i denna statens olagliga verksamhet.

Generaldirektören har överlämnat ditt ärende för handläggning i Skatteverkets östra region, Skattekontoret Jönköping.

SKÄL FÖR SKATTEVERKETS BESLUT
Enligt 9 kap. 1 § regeringsformen (RF) beslutar Sveriges riksdag om skatter och avgifter till staten och enligt 13 kap. 4 § RF får kommuner i Sverige ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter.

Enligt 8 kap. 2 § RF ska riksdagen meddela föreskrift genom lag bl.a. om föreskrifterna avser förhållandet mellan det enskilda och det allmänna under


www.skatteverket.se
Postadress
551 95 Jönköping
Telefon
0771-567567
E-postadress
linkoping@skatteverket.se[LOGO] Skatteverket2
Östra regionen
Skattekontoret Jönköping
BESLUT
Datum
2012-03-13
Dnr
4 30 180919-12/1102
 förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen samt för kommunernas befogenheter i övrigt och kommunernas åligganden.

Med stöd av nu nämnda föreskrifter, har riksdagen fattat beslut om en inkomstskattelag (1999:1229) (IL) som innehåller grundläggande bestämmelser om statlig och kommunal inkomstskatt, om skattskyldighet, om skatter, om underlag för skatt, om skattens beräkning och om skattereduktion mm.

I 3 kap. IL finns bestämmelser om skattskyldighet för fysiska personer och där anges de förutsättningar som föreligger för skyldighet att betala skatt.  Skyldighet att betala skatt föreligger oberoende av för vilka ändamål skatten används.  Den omständigheten att skatt har använts, används eller kommer att användas för ändamål som du ogillar medför inte att din skyldighet att betala skatt upphör.

I 18 kap. skattebetalningslagen (1997:483) omnämns särskilt de villkor som gäller för återbetalning av skatt.  För att det över huvud taget ska bli fråga om att Skatteverket ska återbetala skatter eller avgifter till en skattskyldig person krävs att det totala saldot efter avstämning av skattekontot visar på ett överskott som uppgår till minst 100 kr.  En avstämning av ditt skattekonto per den 13 mars 2012 utvisar ett saldo på endast + 4 kr (överskott).  Redan på grund härav kan återbetalning av skatt inte ske.  De skäl som du åberopar för krav på återbetalning av skatt utgör inte sådana skäl som medför rätt till återbetalning.

Din uppmaning till generaldirektören att han ska instruera Skatteverket att återbetala den preliminära skatten och din upplysning om hur du uppfattar Skatteverkets ställningstagande om Skatteverket inte avhörts inom viss tid lämnas utan särskild prövning.< [Blå handskriven bläcksignatur] >

Marcus Werner
Skattedirektör[LOGO] Skatteverket3
Östra regionen
Skattekontoret Jönköping
BESLUT
Datum
2012-03-13
Dnr
4 30 180919-12/1102
 HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING eller ÖVERKLAGAR BESLUTET

Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut kan du antingen begära omprövning av beslutet hos Skatteverket eller överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Oavsett om du begär omprövning eller överklagar beslutet måste du göra det skriftligt.

I skrivelsen ska du ange
- vilket beslut du vill ha ändrat (referens/diarienummer)
- om skrivelsen är en begäran om omprövning eller ett överklagande
- hur du vill att beslutet ska ändras
- de omständigheter och bevis du vill åberopa
- personnummer
- adress
- det telefonnummer på vilket du är anträffbar under dagtid.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig.  Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen.

Skrivelsen ska, oavsett om du begär omprövning av beslutet eller om du överklagar det, lämnas eller sändas till Skatteverket.  Om du anlitar ombud ska du bifoga fullmakt i original.  Adressen till Skatteverket framgår av beslutet.

Väljer du att begära omprövning av beslutet och inte blir nöjd med omprövningsbeslutet kan du begära omprövning eller överklaga det beslutet.

Väljer du att överklaga beslutet ska Skatteverket först ompröva sitt beslut och därefter om beslutet inte ändras såsom du begärt, överlämna överklagandet till förvaltningsrätten.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut eller ett överklagande av beslutet ska ha kommit in till Skatteverket senast inom två månader från den dag då du fick del av beslutet.< [Dnr  4 30 180919-12/1102  slutar.  Jag slutar också denna text här.] >