Länk hit: http://blog.lege.net/content/Utbildning_bor_syfta_till_att_forstora_fri_vilja.html
Utskriftsversion: http://blog.lege.net/content/Utbildning_bor_syfta_till_att_forstora_fri_vilja.pdf
Publicerad 2008-07-16.
Utbildning bör syfta till att förstöra fri vilja
Bertrand Russell citat

I boken "The Impact of Science on Society", publicerad 1951, återfinns följande citat:
  • "Utbildning bör syfta till att förstöra fri vilja, så att när elever har lämnat skolan, skall de vara oförmögna, för resten av sina liv, att tänka eller agera på annat sätt, än såsom deras lärare skulle önskat."
  • "Trots allt, de mest civiliserade och delvis civiliserade länderna genom historien, hade en stor klass av slavar eller livegna helt underordnade sina ägare.  Det finns ingenting i den mänskliga naturen som omöjliggör att ett sådant system skulle bestå.  Och hela utvecklingen av den vetenskapliga tekniken har gjort det lättare än vad det brukade vara att upprätthålla en despotisk makt över en minoritet.  När regeringen styr fördelningen av livsmedel, är dess makt absolut, förutsatt att de kan räkna med polisens och de väpnade styrkornas stöd.  Och deras lojalitet kan säkras genom att den styrande klassen ger dem vissa privilegier.  Som jag förstår det, kan ingen intern rörelse någonsin revoltera för att åstadkomma frihet till de förtryckta, i en modern vetenskaplig diktatur."
  • "Det finns tre sätt att säkerställa ett samhälle som skall vara stabilt, vad beträffar befolkningen: Det första är födelsekontroll, det andra barnamord eller mycket destruktiva krig, och det tredje allmän misär, utom för en minoritet med makt."
  • "Min slutsats är att ett vetenskapligt samhälle kan vara stabilt, under vissa villkor.  Det första är en världsregim, som har monopol på väpnad styrka, och därför kan driva igenom fred.  Det andra villkoret är en allmän spridning av välstånd, så att det inte finns någon orsak till avund mellan en del av världen och en annan.  Det tredje villkoret (vilket förutsätter det andra uppfyllt) är ett lågt födelsetal överallt, så att befolkningstillväxten i världen blir stillastående, eller nästintill.  Det fjärde villkoret är att enskilda initiativ i arbete och lek görs möjliga, och den största möjliga spridningen av makt, dock förenlig med nödvändiga politiska och ekonomiska ramar.  Världen är långt ifrån att förverkliga dessa villkor, och därför måste vi räkna med stora omvälvningar och fruktansvärda lidanden innan stabilitet uppnås.  Men, trots att omvälvningar och lidande hittills varit människans lott, kan vi nu se - om än vagt och osäkert - en möjlig framtida kulmen, där fattigdom och krig har övervunnits, och rädsla, där den överlever, kommer att anses patologisk.  Vägen är lång, är jag rädd, men det är inget skäl för att förlora det ultimata hoppet."
(Hämtat från http://sv.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell 2008-07-10 00:39:38.  Finns där ej 2008-07-16.)
PDF "printout"