Civilingenjörer eniga med 11 september utredare på 14 punkter
av Leif Erlingsson
2008-04-25

I en artikel i "The Open Civil Engineering Journal, 2008, Volume 2, pp. 35-40" söker civilingenjörer i Förenta Staterna utgångspunkter för att kunna finna förklaringar till hur de tre World Trade Center-byggnaderna fullständigt kunde kollapsa i New York den 11 september 2001.  Detta skedde efter att två av dem hade träffats av flygplan.  Civilingenjörerna vill etablera fruktbara utgångspunkter för att söka dessa svar genom samsyn på 14 punkter i NIST:s och FEMA:s officiella regeringsutredningar.

Summering av de 14 punkterna, civilingenjörerna
 1. instämmer med FEMA att deras bästa brand-hypotes är osannolik.
 2. instämmer med FEMA och NIST att byggnaderna var konstruerade att klara flygplanskollisioner.
 3. instämmer med NIST att pannkaksteorin som FEMA tidigare föreslagit, och som fått omfattande publicitet genom Popular Mechanics, är felaktig och måste förkastas.
 4. instämmer med NIST att World Trade Center-tornen [de två högsta byggnaderna, de som träffades av flygplan] innehöll massiva sammankopplade stålpelare i byggnadens kärna, utöver stålpelarna i de yttre väggarna.  Och instämmer att de centrala pelarna bar mycket av tornens tyngd, trots alla felaktiga teorier om att kärnorna skulle vara ihåliga.
 5. instämmer med NIST att tornen kom ned i princip i fritt fall, och att våningarna under kollapszonen inte utgjorde något nämnvärt motstånd.  Men frågar till skillnad mot NIST hur detta kan komma sig, då det bryter mot lagen om rörelsemängdsmomentets bevarande.
 6. instämmer med NIST att NIST fått brandtestexperiment utförda av Underwriters Laboratories, Inc. på trossbottnar liknande dem i World Trade Center-tornen, och att dessa klarade proven utan att kollapsa.  Civilingenjörerna instämmer även med NIST att i Underwriters prov var temperaturen högre och det brann längre, än i World Trade Center-tornen.
 7. instämmer med NIST att de inledande flygbränslebränderna endast varade några minuter, och att det ingenstans var hetare i luften, inte stålet, än knappt 1000°C, i 15-20 minuter.  Och instämmer att de beräknade temperaturerna låg på eller under 500°C resten av tiden.  Men önskar diskussion om vad som orsakat dessa tre World Trade Center-byggnaders totala och symmetriska kollapser.
 8. instämmer med NIST att stålet i tornen inte smälte på grund av eld.  Men önskar diskussion om vad som orsakat att smält material runnit ut ur det södra tornet precis före kollapsen, och bevis för temperaturer långt högre än de 1100°C som NIST rapporterar.  Samt erbjuder sig att diskutera förklaringar för detta.
 9. instämmer med NIST att endast en liten bråkdel av de enorma mängderna stål från tornen bevarats, och att resten snabbt återanvänts.  Samt kommenterar att denna bevisförstöring är misstänkt och antagligen olaglig.
 10. instämmer med och gratulerar NIST för att ha observerat att en ovanlig flamma synts inne i en eld i det södra tornet, som gett upphov till en vit rökplym och följts av ett flöde av en orange-glödande vätska.  Och instämmer att det inte kan röra sig om brinnande aluminium, då aluminium inte förväntas fatta eld vid normala brandtemperaturer.  Samt vill förstås diskutera möjliga förklaringar till detta fenomen.
 11. instämmer med FEMA att de fysiska bevisen för en allvarlig högtemperaturs korrosionshändelse på stålet med svavel inblandat är mycket övertygande.  Samt önskar diskussion om varifrån svavlet och de höga temperaturerna kom, för att finna en förklaring till byggnadernas totala kollapser.
 12. instämmer att NIST fått ta till komplexa datorsimuleringar, och otvivelaktigt justerat inparametrar för att ta hänsyn till att tornen faktiskt kollapsat, sedan brandtesterna inte stött den förutbestämda kollapsteorin.
 13. instämmer med NIST att de hittills inte har tillhandahållit någon fullständig förklaring till de totala kollapserna.
 14. instämmer att det inte finns några bevis för att NIST har sökt efter spår av termit ('thermite') eller sprängämnen.  Trots att det uttryckligen anges i en brandundersökningsbestämmelse att så ska ske, eller att utredarna måste kunna förklara varför de inte gjort detta.  När en oberoende utredare nyligen frågade NIST varför de inte sökt efter dessa ämnen, blev förklaringen att det är slöseri med skattemedel att söka efter sådant som inte finns.  Till skillnad mot NIST så har artikelförfattarna sökt efter sådana ämnen i resterna, och refererar till bevis för spår av termit ('thermite').
Slutsatsen i artikeln är att fjorton områden identifieras där de funnit samsyn med FEMA och NIST i dessas utredningar.  Att man instämmer i att byggnaderna fallit med en hastighet nära fritt fall och att detta är en viktig utgångspunkt.  Man instämmer att flera populära myter har visats felaktiga, såsom idén att stålet smälte av bränderna, eller att tornen var ihåliga, eller att golven 'pannkakade'.  Man instämmer i att kollapsen av den 47 våningar höga byggnad 7, som inte träffades av något flygplan, är svår att förklara utifrån brandmekanismer och att NIST hittills vägrat att söka efter spår av sprängämnen.  Civilingenjörernas undersökningsteam slutar med att säga att man gärna vill bygga på denna grund för att kommunicera med NIST:s undersökningsteam, speciellt då de senare inte kunnat finna någon förklaring för de fullständiga kollapserna.

Jag kan bara instämma.  Det är dags att vi får veta vad som hände den 11 september 2001.  Världen har inte varit sig lik, efter det datumet.

Leif Erlingsson
2008-04-25

Några tidigare relevanta artiklar:Läs kommentarer här.

PDF "printout"


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,