Demokratiskt systemskifte
av Olle Ljungbeck
januari 2005


Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal människor måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig tillräckliga informationer, som inte är tillrättalagda för vissa syften.

När Göran Persson tillträdde som regeringschef efter ett val där hans parti fått trettiofem procent av rösterna, påstod han att han fått ett öppet mandat. Uttalar sig en sann demokrat så?
När samme Persson gjorde riksbanken överstatlig och ändrade grundlagen i två fall nämnde han inte något om detta i valen som föregick besluten. Enligt förarbetena till grundlagen skall medborgarna informeras före valen om frågor av principiell betydelse som parti i eventuell regeringsställning avser att fatta beslut om. Grundlagsändringen av den 20 november 2002 får helt klart betraktas som en statskupp eftersom den genomfördes medborgarna ovetande.

Allt sedan 1930-talet och fram till och med Olof Palme har de politiska partierna gått till val på mycket detaljerade program, (detta hindrade emellertid aldrig regeringar att handla i nödsituationer, trots att de "bands" upp av valprogrammet) som de redovisade för väljarna inför riksdags- och kommunalval. Medborgarna fick därmed en tydlig uppfattning om partiernas politik och vilka principiella frågor man tänkte driva och fatta beslut om i eventuell regeringsställning. Partiernas riksdagskandidater bands därmed upp och kunde inte - vilket numera är regel - föra en politik som inte förankrats hos medborgarna. De kom därmed på ett mycket konkret sätt att företräda väljarna. Medborgarna kände därmed delaktighet med den förda politiken, och denna modell är den verkligt representativa och den enda som medborgarna sanktionerat. Helt i strid med denna praxis genomför och beslutar riksdag och regering i en mängd för medborgarna livsviktiga frågor utan att ha förankrat dem i val och därmed fått dem sanktionerade av medborgarna. Grundlagens portalparagraf, "All makt utgår från folket", bryter regering och riksdag dagligen mot.
Det är bara bortförklaringar när politikerna påstår att samhället blivit så komplicerat att det inte kan förstås av medborgarna. I stället visar det på "elitens" förakt för folkviljan och därmed demokratin. Avsteget från denna modell är en av de främsta orsakerna till att människorna flyr politiken och till slut vägrar att gå och rösta.

Den frustration människorna så småningom känner över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till revolter och uppror som kan bli mycket våldsamma.
Politikerna vill helst att medborgarna lydigt av tradition lägger sin röst på partierna utan att först avkräva dem var de står i olika frågor och vad de tänker göra i eventuell regeringsställning.

Det vi nu ser är ett systemskifte från ett ganska väl utvecklat demokratiskt system till ett renodlat elitstyre. I förlängningen skymtar diktatur. Och enpartistaten.

Hur regering och riksdag kommer att hantera det nya EU-fördraget och den kommande författningsutredningen avseende Sveriges grundlag, blir en mätare på om Sverige fortfarande är en demokrati. Blir det inte folkomröstning om båda frågorna företräder regering och riksdag inte längre medborgarna.
Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge dessa följer grundlagen är medborgarna lojala. Bryter regering och riksdag detta samhällskontrakt har de förlorat sin legitimitet och medborgarna har rätt att frondera ja t o m revoltera eftersom det är deras framtid som står på spel.

Så viktiga frågor som, Nytt Pensionssystem, Alkoholpolitiken, Amsterdam-, Maastricht-, Schengen- och Niceavtalen, Allians-och neutralitetspolitiken etc etc är frågor som trots betydelsen för medborgarna tagits över deras huvuden utan att ha varit föremål för information vid de allmänna valen. Det ligger nära till hands att göra en jämförelse ur demokratisk synvinkel hur ATP hanterades och hur det nya pensionssystemet kom till. ATP fördes ut till folket och diskuterades i varenda stuga. Det nya pensionssystemet togs bakom "lyckta" dörrar. ATP blev ett mycket bra pensionssystem som borde varit kvar men det har nu ersatts av ett pyramidspel.
Cynismen när det gäller alkoholpolitiken slår allt. EU:s s k friheter får gå före folkhälsan med stor risk att vi slår ut en stor del av ungdomen, med åtföljande alkoholsjukdomar och död på våra vägar. Det går en tydlig humanistisk skiljelinje mellan de beslut som folket fattar och de politikerna ensidigt tar.
Den avdemokratisering som skett och fortfarande sker har skapat ett mer inhumant och rått samhälle.
Tar inte politikerna varning och lyssnar på folket kan de inom en snar framtid vakna upp i det här landet där medborgarnas vrede inte bara verbalt vänds emot dem.

Olle Ljungbeck
Gävle

januari 2005


Fler artiklar av Olle Ljungbeck:

VATTEN ...... (oktober 2004)

Människans rättighet ..... (november 2004)

Detta innebär försvarsuppgörelsen som drivits igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. (december 2004)

Demokratiskt systemskifte (januari 2005)

För vem är EU ett fredsprojekt? (januari 2006)

Med anledning av att Sverige kanske blir Uranleverantör till EU:s kommande kärnkraftsutveckling. (januari 2006)

Grundlagsutredningen (januari 2006)

Grundlagsändring utan folkets mandat = Statskupp (april 2006)

Naturtillgångarna (september 2006)

Ni är grundlurade Svenssons! (december 2006)