Detta innebär försvarsuppgörelsen som drivits igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
av Olle Ljungbeck
december 2004


Som vanligt när det gäller stora och väsentliga frågor för Sveriges medborgare, mörkar regering och partier om det verkliga innehållet. Sålunda har man låtit påskina att uppgörelsen i stort sett endast handlar om ett antal regementes varande eller icke varande. Visserligen är detta en stor och betydelsefull fråga eftersom den får stora konsekvenser för sysselsättning mm i de drabbade orterna. Men uppgörelsen betyder mycket mer än så.

1. Sverige lämnar med uppgörelsen definitivt sin allians- och neutralitetspolitik och ingår i ett långtgående försvarsamarbete med övriga EU-stater. Detta kan man redan utläsa i förslaget till EU-s nya grundlag som de fem partierna SAP, M, FP, KD och C vill hindra oss att folkomrösta om. Jag kommer senare till MP:s och Vänsterns hållning till folkomröstning.

2. Det har sagts från samtliga partiers sida att förändringen av försvaret syftar till och innebär en besparing. Det är inte sant. Det sker visserligen en avveckling av det inhemska försvaret (även kallat invasionsförsvaret) men i gengäld satsar man väldiga summor på ett s k insatsförsvar för EU:s räkning. Detta kommer att kosta c:a fyra miljarder per år. Alltså en höjning av nuvarande direkta EU-avgift från tjugosju miljarder till trettioett miljarder. Till detta skall läggas att vi genom avrustning av det inhemska försvaret även avvecklar delar av vår egen försvarsindustri som i sin tur leder till ökad arbetslöshet. Men inte nog med detta. EU kräver att de insatsstyrkor vi utrustar skall ha den senast utvecklade vapenteknologin som vi då måste köpa från andra länder. Kostnader på ytterligare flera miljarder. Kort uttryckt kan man säga att det som sägs är besparingar på försvaret kommer att leda till ökad arbetslöshet och ökade avgifter till EU?

3. Sverige har som flertalet vet allmän värnplikt. Nu vill regeringen och de partier som röstat för förslaget införa en yrkesarmé (legosoldater). Det har av tradition ansetts mer tryggt att ha en värnpliktsarmé som kommer ur folkdjupet i motsats till legoknektar. Historien visar att dessa kan bli ett hot mot det egna folket och landet. Endast de som ställer upp på utlandstjänstgöring och är beredda att ingå i stridande förband kommer att tas ut. Detta kan innebära ett negativt urval av soldater. Men de som tas ut kan sedan beordras ut i strid efter order från Bryssel.

4. Man har från regeringens och partiernas sida hittills påstått att dessa förband endast skall agera på FN mandat. Men i dagens debatt klargjorde såväl representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att förbanden kan komma att sättas in i strid på order från EU. Det har hittills varit en viktig utgångspunkt när Sverige deltagit i krisinsatser i utlandet - att endast agera efter FN-mandat.

5. En stor och synnerligen allvarlig fråga som regeringen och partierna om de haft någon som helst anständighet borde informerat svenska folket om - är att stora delar av Norrland skall göras till övningsfält för EU- och Natotrupper. Frågar du partierna så hävdar de att Nato inte skall öva här. Detta är ingenting annat än en lek med ord och försök att åter vilseföra oss. Flertalet länder inom EU är numera medlemmar i Nato varför det är synnerligen svårt att avgöra om de förband som tillåts öva är EU- eller Natotrupp.

Förslaget om att hyra ut Norrland som övningsområde för EU-och Natotrupper har getts kodnamnet, "Snö, mörker och kyla". Övningarna kommer att bestå i flygbombning, skjutning med långdistansrobotar som skall mötas av moteld från det andra hållet. Några vapen kan exemplifieras: markmålsrobotar, luftvärnsrobotar, laser/mikrovågsvapen med hög effekt, Unmaned Combat Ariel Vehicles, slutfasstyrd ammunition/indirekt eld, eldrörsartelleri och raketartelleri och tunga terränggående fordon som strids- och pansarvagnar. Till detta kan läggas att Nato i stor utsträckning använder sig av utarmat uran. Som jag nämnde tidigare ingår många EU-stater i Nato varför det är högst sannolikt att även dessa använder ammunition med inslag av utarmat uran. Vi vet att USA har använt och använder sig av denna ammunition i ett flertal länder. Man har också hittills kunnat konstatera att stora delar av civilbefolkningen insjuknat där ammunitionen använts. Vi vet också att det tar flera hundra år innan marken i dessa områden blir fri från gifter. Detta måste vi reagera mot med all kraft.

Så till Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Båda partierna har ju inför medborgarna givit sken av att i vissa frågor ha en högre moral än andra som t ex att vara mot försvarssamarbete med EU-och Nato. Med dagens uppgörelse har de svängt helt. De har sagt sig vilja hävda Sveriges neutralitets och alliansfria politik. Med dagens uppgörelse har de helt tagit avstånd från denna. De säger sig vilja lämna EU. Med dagens uppgörelse har de ytterligare bundit upp Sverige för ett ökat samarbete med EU. Kort sagt. Alla de löften som de hittills givit väljarna har de med dagens uppgörelse tagit avstånd i från helt och hållet. Jag talade nyligen med en Miljöpartist och frågade rakt på sak om de tänkte tvinga Persson till en folkomröstning genom att lämna samarbetet om vi inte får en sådan. Svaret överraskade mig inte. Ifall de fick tillräckligt inflytande i ett kommande regeringssamarbete var det nog inte troligt att de krävde en sådan.

För var och en som följt detta spektakel bör det väl nu vara glasklart att om man litar på löften från MP och V kan man inte vara särskilt slug å huvudets vägnar.

Vill vi rädda Sverige då måste vi bl a utesluta dessa vid nästa val. Det kommer att finnas nya säkra alternativ då den tiden kommer. Vi är många som kommer att verka för detta.

Olle Ljungbeck
Gävle

december 2004


Fler artiklar av Olle Ljungbeck:

VATTEN ...... (oktober 2004)

Människans rättighet ..... (november 2004)

Detta innebär försvarsuppgörelsen som drivits igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. (december 2004)

Demokratiskt systemskifte (januari 2005)

För vem är EU ett fredsprojekt? (januari 2006)

Med anledning av att Sverige kanske blir Uranleverantör till EU:s kommande kärnkraftsutveckling. (januari 2006)

Grundlagsutredningen (januari 2006)

Grundlagsändring utan folkets mandat = Statskupp (april 2006)

Naturtillgångarna (september 2006)

Ni är grundlurade Svenssons! (december 2006)