Naturtillgångarna
av Olle Ljungbeck
september 2006


Riksdagspartierna har sålt ut Sveriges naturtillgångar

Har Sveriges regering och riksdagspartierna sålt ut så mycket av Sveriges självständighet och naturtillgångar, att man inte vågar diskutera detta med medborgarna inför valet?

Krav har ställts på samtliga partier, att de inför valet ska debattera och upp-lysa medborgarna om EU-politiken. Tystnaden från partierna är emellertid kompakt. Kanske är orsakerna till munhäftan bland annat följande.

EU-parlamentet antog den 16 februari 2006 ett betänkande om "Genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi". Det aktuella betänkandet uppmanar EU-kommissionen och Rådet att undersöka möjligheterna att upprätta en egen rättslig grund för skogen. Faktum är att det är avsaknaden av en "rättslig grund", som hittills gjort det omöjligt att genomföra en gemensam skogspolitik. Genom betänkandet öppnar EU-parlamentet för en gemensam skogspolitik på sikt. Det innebär, att du som skogsägare inte längre själv äger din skog. För medborgarna får det givetvis samhällsekonomiska konsekvenser. I tysthet förbereder nu riksdag och regering hur beslutanderätt över Sveriges naturtillgångar successivt ska kunna överlämnas till EU. Regeringen har sedan en tid tillbaka - helt utan debatt - konstaterat, att makten över Sveriges skogar får vi lämna ifrån oss till EU:s "gemensamma skogspolitik", när EU begär det (regeringens skrivelse 2003/04:39). Detta kan mycket väl ske efter valet.

Men detta är INTE NOG.

Enligt ett närmast okänt avtal (Euratom SOU 94/95:19 del 4), är emellertid "klyvbara med flera material" EU:s egendom. Så här står det vidare:

Avdelning 11. Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet, kapitel 6, artikel 52.
1. "Försörjningen med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material ska i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och gemensam försörjningspolitik."
2. "För detta ändamål och på de villkor som anges i detta kapitel ... upprättas härmed en byrå; denna ska ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciellt klyvbara material, som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom ...".

Frågan som måste STÄLLAS till Ulrika Messing är följande: Hur kan du lova, att uran inte kommer att brytas i vårt land? Hur kan du med ovanstående skrivning påstå, att ni inte avhänt Sveriges folk äganderätten till sitt land? Har du i tysthet kommit överens med EU att Sverige ska vara unionens råvaruproducent? Nyligen har EU också diskuterat en gemensam energipolitik. Innebär den, att de naturtillgångar som ligger till grund för vår energiförsörjning även de ska överlåtas till EU? För drygt ett år sedan behandlade EU-parlamentet en motion om privatisering av vatten. Motionen löd som följer: "Europaparlamentet konstaterar att marknadsöppningen för företagen inom nätverkssektorn har medfört stora för-delar för konsumenterna och näringslivet: ökad konkurrens, fler valmöjligheter, ökad teknologisk innovation och lägre priser. Parlamentet gläds åt förslagen om att fullfölja liberaliseringen och öppnadet av marknaderna inom sektorer, bland annat vattenförsörjning etcetera".

Hur många skriver i dag under på att denna liberalisering varit till nytta för medborgare och företag? Men än allvarligare är kanske att man vill göra vattnet till vilken handelsvara som helst, trots att vatten borde vara alla människors egendom och är lika viktigt för livet som syre.

Det som pågår inom EU-politiken - bakom medborgarnas rygg - är inget annat än ett brott mot det vi kallar demokrati.

Samtidigt som man döljer detta, går Kommittén för EU-debatt och uppmanar medborgarna att göra sin röst hörd i Europadebatten. Hur ska den enskilde medborgaren kunna göra detta, om han/hon undanhålls all information av betydelse?

Ett exempel på hur svårt det är för oss medborgare att få insyn i EU-politiken, när de ansvariga inte informerar oss, är ovanstående. Jag har, för att ta del av denna information, tvingats inköpa två publikationer för sammanlagt cirka 200 kronor. Ingen har heller informerat mig om att de finns.

Jag vill sluta MED FÖLJANDE. Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal människor måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått, eller kunnat skaffa sig, tillräckliga informationer som inte är tillrättalagda för vissa syften.

Olle Ljungbeck
Gävle

september 2006


Fler artiklar av Olle Ljungbeck:

VATTEN ...... (oktober 2004)

Människans rättighet ..... (november 2004)

Detta innebär försvarsuppgörelsen som drivits igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. (december 2004)

Demokratiskt systemskifte (januari 2005)

För vem är EU ett fredsprojekt? (januari 2006)

Med anledning av att Sverige kanske blir Uranleverantör till EU:s kommande kärnkraftsutveckling. (januari 2006)

Grundlagsutredningen (januari 2006)

Grundlagsändring utan folkets mandat = Statskupp (april 2006)

Naturtillgångarna (september 2006)

Ni är grundlurade Svenssons! (december 2006)