Människans rättighet .....
av Olle Ljungbeck
november 2004


Människans rättighet och skyldighet är att spränga ramar, utvidga gränser och inte låta sig styras av auktoriteter.

Att ge sig in på att kritisera religioner är fortfarande tabubelagt, men nödvändigt, för demokratins skull. Det är i dag - även i vårt land - inte ovanligt - utan snarare allt mer förekommande, att andliga ledare försvarar förtryck - inte minst mot kvinnor - med förklaringen att deras tusenåriga urkunder säger si eller så om hur du skall leva ditt liv, liksom att kvinnor är underordnade männen etc.

Mot dessa påståenden, måste vi, om vi är demokrater och motståndare till auktoritära rörelser, reagera kraftfullt. Jag är erbarmligt trött på att höra (kristna, muslimer, judar etc) hävda att så säger Bibeln, Koranen, Torahn etc och därför måste människorna leva och vara på ett visst sätt. Ja även klä sig, äta och uppträda som dessa urkunder säger. Därför måste kvinnan underordna sig mannen och alltid vara honom till lags. Därför skall flickor enligt dessa fundamentalister inte få utvecklas som många av sina svenska medsystrar. Inte bada, gymnastisera, leka, skratta och dansa med sina jämnåriga pojkvänner och därmed få ett självständigt, naturligt förhållningssätt till män.

De dogmatiska och fundamentalistiska krav som många av dessa religionssamfunds präster, imamer, rabbiner etc har på medborgarna är ju inget annat än ett kvardröjande inom ramar som fria och sunda människor sprängde för hundratals år sedan. Vi måste våga erkänna att i stater där den politiska och religiösa makten samordnats är det andliga förtrycket större än i sekulariserade och demokratiska stater, och religionen blir oftast en hämsko på den personliga utvecklingen. I sådana stater har kvinnorna en avsevärt sämre ställning än i den sekulariserade staten.

Vi måste göra klart för våra invandrares religiösa ledare att i ett demokratiskt samhälle väljer varje medborgare själv om den vill ansluta sig till någon religionsuppfattning eller ej. Vi får sålunda inte passivt åse hur religioner fortsätter att förtrycka människor som vandrar in i vårt land. Varje människa må ha en personlig tro, men den skall vara hennes och inte påtvingad genom hot och skrämsel. De urkunder som religionernas andliga ledare åberopar som rättesnöre för människors sätt att leva, måste och skall ifrågasättas i ett demokratiskt samhälle. Religionsfrihet får inte innebära frihet från kritik och rättighet att förtrycka. Vi måste värna om att barn och ungdom trots religionen får en utveckling som inte hämmar dem utan gör dem till fria och självständiga medborgare - detta gäller inte minst flickor bl a i religiösa friskolor.

Att hålla fast vid tusenåriga urkunder begränsar individen och hämmar utvecklingen. Människans uppgift är att spränga ramar, bryta tabun och finna nya vägar. Annars stagnerar både samhället och vi som människor.

Olle Ljungbeck
Gävle

november 2004


Fler artiklar av Olle Ljungbeck:

VATTEN ...... (oktober 2004)

Människans rättighet ..... (november 2004)

Detta innebär försvarsuppgörelsen som drivits igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. (december 2004)

Demokratiskt systemskifte (januari 2005)

För vem är EU ett fredsprojekt? (januari 2006)

Med anledning av att Sverige kanske blir Uranleverantör till EU:s kommande kärnkraftsutveckling. (januari 2006)

Grundlagsutredningen (januari 2006)

Grundlagsändring utan folkets mandat = Statskupp (april 2006)

Naturtillgångarna (september 2006)

Ni är grundlurade Svenssons! (december 2006)